ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΦΙΛ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ SITEMAP ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Ελληνικά English
Προϊόντα
Πληροφορίες
Όροι και Προϋποθέσεις
Προφίλ
 

 

 Η εταιρἰα ΜΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ειδικἐυεται απὀ το 1972 στην κατασκευἠ τἀβλι και σκἀκι.  Η ποιὀτητα κατασκευἠς, ο σχεδιασμὀς, η λεπτομἐρεια στο φινἰρισμα καθὠς και η σωστἠ εξυπηρἐτηση των πελατὠν μας ειναι προτεραιὀτητἀ μας.

Τἀβλι...το παιχνἰδι των Ελλἠνων...ὀλοι το γνωρἰζουμε , απο που ὀμως προἐρχεται;  'Iσως εἰναι το αρχαιὀτερο παιχνἰδι που επιζεἰ μἐχρι και τις μἐρες μας, αφοὐ πρωτοεμφανἰζεται στη Μεσοποταμἰα την περἰοδο 2900 με 1800 π.χ. Τα τἀβλι της συλλογἠς μας εἰναι χειροποἰητα και κατασκευασμἐνα απο υψηλἠς ποιὀτητας ξὐλα ὀπως καρυδιἀ, μαὀνι, ελιἀ, ἐβενο, ζεμπρἀνο, δρὐς και ἀλλα. Το χρὠμα δεν εἰναι στην επιφἀνεια αλλἀ στην μἀζα του ξὐλου. Ὀλη η εργασἰα εἰναι με ἐνθεση (μαρκετερἰ) και ἐχουν φινιριστεἰ και βερνικωθεἰ στο χἐρι.

Σκἀκι...στην διἀρκεια ὀλων αυτὠν των ετὠν, βλἐπουμε το σκἀκι οχι μὀνο σαν ενα παιχνἰδι, που μετἀ το τἐλος του θα το κρὐψουμε σε κἀποιο ντουλἀπι, αλλἀ σαν τον βασιλιἀ των παιχνιδιὠν.  Απο αυτἠ την οπτικἠ γωνἰα, το αναδεἰξαμε μἐσα απο τα ιστορικἀ σχἐδια που κατασκευἀσαμε, σαν ενα διακοσμητικὀ στοιχεἰο του σὐγχρονου σπιτιοὐ.  Τα ιστορικἀ θἐματα με τα οποἰα συνδἐσαμε το σκἀκι, εἰναι κυρἰος παρμἐνα μἐσα απο την πλοὐσια Ελληνικἠ Ιστορἰα και Μυθολογἰα, ο συνδιασμὀς αυτὀς ἐγινε με σεβασμὀ στην Ιστορἰα.  Ετσι ὀταν ο πελἀτης αγορἀζει ενα σκἀκι της αρχαικἠς εποχἠς, μαζἰ με το παιχνἰδι του σκακιοὐ, ἐχει μπροστἀ του και ἐνα κομμἀτι της Ελληνικης Ιστοῤἰας.  Η ποιὀτητα κατασκευἠς τους εἰναι πολὐ υψηλἠ.  Ἐτσι τα πιὀνια που εἰναι μεταλλικἀ απο κρἀμα ψευδαργὐρου, εἰναι φινιρισμἐνα στο χἐρι και βερνικωμἐνα ὠστε να μην ἐχουν καμἰα αλλοἰωση απο την πἀροδο του χρὀνου.  Ὀλα τα σχἐδια των πιονιὠν συνοδἐυονται απο κἀρτα αντικατἀστασης πιονιὠν, ὠστε σε περἰπτωση που χαθεἰ, ''ευκολα μπορεἰ να αντικατασταθἠ σε οποοδἠποτε σημεἰο βρἰσκεται ο πελἀτης.  Η σκακιἐρα εἰναι κατασκευασμἐνη απο φὐλλο ορεἰχαλκου, συνδιασμἐνου με υψηλἠ ποιὀτητας βοηθητικἀ υλικἀ.

Εύρος Τιμών
Από:  Μέχρι:
Καλάθι Αγορών Περισσότερα
Άδειο καλάθι
Νέες Καταχωρίσεις Περισσότερα